Bane

LOKALE REGLER Mjøsen GK 2018

Utenfor banen (Regel 27-1)
Hvite staker, hvite plater, hvite streker, gjerder, veier, mur eller vegger definerer banens grenser.
Anmerkning:

 1. Når utenfor banen defineres av hvite staker eller gjerdestolper (ekskl. vinklede støttepinner) gjelder linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.
 2. Når det finnes en hvit linje er det den som definerer utenfor banen. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.
 3. Ball som krysser vei merket med utenfor banen og som blir liggende på andre siden av veien er utenfor banen, selv om ballen ligger på banen.

 Vannhindre (Inklusive sidevannhindre) (Regel 26)
Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.
Sidevannhinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)

 1. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 3. Fjell i dagen på kortklippet område.
 4. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
 5. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie (side 145).
 6. Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.
 7. Malte avstandsmerker på kortklippet område på spillefeltet, samt malte merker foran og bak puttinggreenen, kun fritak for ballens leie og planlagt sving.

 
Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1)
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.
 

 
Plugget ball (Regel 25-2)
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (sidene 142-143).
 
Flyttbare hindringer (Regel 24-1)
 1. Steiner i bunker.
 2. Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.
 
 Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)
 1. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
 2. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 3. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.
 4. Hvite merkestaker mellom hull  5 og hull 6 gjelder ved spill på hull 5. Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.

Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og
20-1.
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.

Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.
 
Skåret torv på puttinggreen
puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c.
 
Midlertidig uflyttbar hindring (sidene 147 – 149)
Anmerkning: På spillefeltet, når en spillers ball ligger i, på eller under en midlertidig uflyttbar hindring eller så nær hindringen at dette påvirker spillerens slagstilling eller planlagte sving og spilleren tar fritak, kan spilleren benytte noen av alternativene i reglene, eller om droppsoner er markert, som et ekstra alternativ, droppe ballen uten straffeslag i nærmeste droppesone.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

 
Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
(Spesifiser som passende tekst, f.eks.: I denne turneringen – eller – For alt spill på denne banen, etc.) kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
 
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).
 
STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.
Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.
 
 
LOKALE BESTEMMELSER
 
Vannhindre – sidevannhindre
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre.
 

 


Alle avstandsmarkeringer gjelder til midt på green.

Det er ikke lov til å hente baller på annen manns eiendom.